::: สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการ และสวัสดิภาพครู และบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดพังงา :::


พันธกิจ :: Mission

 

พันธกิจที่ ๑

จัดสวัสดิการ และสวัสดิภาพของครู และบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ

 

พันธกิจที่ ๒

สร้างเสริมสิทธิประโยชน์เกื้อกูลอื่น และความมั่นคงให้แก่ครู และบุคลากรทางการ ศึกษา อย่างเพียงพอและเหมาะสมกับฐานะทางสังคมและวิชาชีพ

 

พันธกิจที่ ๓

พัฒนาองค์กรให้มีพลังในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ด้านสวัสดิการ สวัสดิภาพ สิทธิประโยชน์เกื้อกูลอื่น และความมั่นคงของครู และบุคลากรทางการศึกษา สามารถบริการได้อย่างรวดเร็วทั่วถึง และมีประสิทธิภาพ เพื่อส่งผลให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุข